Vedtægter nu som servitut

Indholdet af G/F Grønnehaves vedtægter er nu indført som servitut på alle matrikler inden for G/F Grønnehaves område.

Rent praktisk er ordlyden af servitut ikke de samlede vedtægters ordlyd, men et betydningssammendrag – som gengivet herunder:

Servitut ordlyd:

“G/F Grønnehave

Enhver nuværende eller kommende ejer af en grund inden for G/F Grønnehaves område har pligt til at være medlem af foreningen.

Grundejeren er ved medlemskab underkastet foreningens love, således som disse er eller på lovlig måde bliver vedtaget eller ændret.”

Tinglysnings oplysninger for hver enkelt grund /matrikel kan ses på tinglysning.dk