Vedtægt

Vedtægt 2017 – som pdf.fil

Vedtægt for

Grundejerforeningen Grønnehave

Stiftet den 12. marts 1922

1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Grønnehave”.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område er matrikelnumrene 18-44 og 53-93 af Løjtegård, samt 78 af Tårnby.

Undtaget herfra er følgende matrikelnumre: 23m – 23v, 79a og 79d-79q, 81b og 81k, 82d, 83e, g, h, p, q, r og 85o, p, q, v af Løjtegård samt 78af – 78aq og 78bu – 78bø, 78 c og 78 l af Tårnby.

2.

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) af en grund inden for ovennævnte område eller nogen del af en sådan grund, har pligt til at være medlem af foreningen og er ved medlemskab underkastet foreningens love, således som disse er eller på lovlig måde bliver vedtaget eller ændret.

Ved salg eller anden overgang til ny ejer af en grund eller en del af en sådan, kan tidligere ejer eller andre i hans sted ikke gøre krav på udbetaling af en andel i foreningens formue.

3.

Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, der er af fælles interesse for dem.

4.

Foreningens medlemmer hæfter alene med deres indskud og kontingent.

5.

Hvert nyt indtrædende medlem betaler det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte indskud.

Ved salg eller overdragelse hæfter medlemmet for alle ydelser til foreningen, indtil han har givet foreningen skriftlig meddelelse om den nye ejers navn og adresse.

Til dækning af foreningens løbende udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det pågældende kalenderår umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

Bidrag, som ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdato, kan tillægges et opkrævningsgebyr og kan overgives til retslig inkasso.

6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Årlig generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse, indeholdende dagsorden, til hvert medlem efter den til kassereren anmeldte adresse.

Samtidig med indkaldelsen til den årlige generalforsamling fremsendes formandens beretning.

Desuden fremsendes bestyrelsens forslag til budget for det pågældende år.

Forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, må være indgivet skriftligt til formanden senest 1. februar.

På generalforsamlingen kan der ikke vedtages forslag eller ændringsforslag, der er mere vidtgående end, hvad der fremgår af indkaldelsen. Eventuelle tvivlsspørgsmål i denne henseende afgøres af dirigenten.

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller bestyrelsen eller efter skriftlig forlangende af mindst 20 medlemmer.

Mindst ¾ af de medlemmer, der har forlangt ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal være til stede på denne. I modsat fald bortfalder det af medlemmerne forlangte punkt på dagsorden.

En forlangt ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen lade afholde senest 6 uger efter at forlangendet er kommet den i hænde, og bestyrelsen skal indkalde til denne med mindst 14 dages varsel.

8.

Enhver generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning efter vedtægterne.

På generalforsamlingen har hvert betalende medlem en stemme.

Afstemning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Intet medlem kan benytte mere end en fuldmagt.

Over det på generalforsamlingerne passerede skal sekretæren føre en protokol, der skal underskrives af dirigenten.

9.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges individuelt på den årlige generalforsamling. Valgene gælder for 2 år, således at bestyrelsens medlemmer afgår skiftevis, formand og 2 af bestyrelsens medlemmer det ene år, kassereren og sekretær (næstformand) det andet år. Genvalg kan finde sted.

Den årlige generalforsamling vælger desuden 2 revisorer (afgår skiftevis) samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

10.

Bestyrelses har ledelsen af foreningens virksomhed.

Den fordeler selv arbejdet mellem sine enkelte medlemmer og den holder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer anser det for nødvendigt. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Alt arbejde foreningen vedrørende (bortset fra snerydning), skal så vidt muligt udbydes ved licitation. Ønsker et bestyrelsesmedlem at deltage og får arbejdet overdraget, skal han udtræde af bestyrelsen.

11.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

12.

Kassereren fører foreningens bogholderi og fortegnelse over foreningens medlemmer og deres bopæl.

Den del af kassebeholdningen, der er nødvendig for at der er likviditet til løbende udgifter, skal indsættes på en konto i et pengeinstitut.

Kassereren kan uden bestemmelsen i § 11 foretage betaling af løbende udgifter. Formanden skal inden udbetalinger finder sted, være orienteret.

Resten af foreningens midler, betegnes som opsparing og skal indsættes på en konto, hvorfra der kun kan hæves i overensstemmelse med bestemmelsen i § 11.

Kassereren er pligtig til ved bestyrelsesmøde at aflægge redegørelse for de ind- og udbetalinger, der er foretaget, samt til på den årlige generalforsamling at forelægge regnskab i revideret stand.

Foreningens revisorer er berettiget til, dog højst 1 gang månedligt, at efterse foreningens regnskabsbøger og sammenholde dem med bilag og kasse.

Revisorerne underretter skriftligt bestyrelsen om resultatet af eftersynet.

13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet udfærdiges inden 15. januar og tilstilles omgående derefter revisorerne. Regnskabet med revisorernes bemærkninger tilsendes herefter bestyrelsen inden 1. februar.

Revisionen fører revisionsprotokol efter hver foretagen revision.

Regnskabet skal henligge i 8 dage før den årlige generalforsamling til eftersyn for medlemmerne.

14.

Klager fra foreningens medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden, der skal lade dem behandle på det førstkommende bestyrelsesmøde derefter.

Bestyrelsen undersøger de rejste klager og søger, såfremt det drejer sig om klager over et andet medlem, at ordne sagen i mindelighed.

Er klagen rettet mod bestyrelsen eller dennes behandling af en sag, er bestyrelsen pligtig til skriftlig at besvare foreningsmedlemmets klage med tilkendegivelse af resultatet af en eventuel undersøgelse.

15.

For grundejerforeningens område gælder i øvrigt følgende:

 1. Huse og skure, der bygges på en for foreningens område beskæmmende måde, er bestyrelsen bemyndiget til at søge fjernet, eventuelt ved myndighedernes hjælp.
 2. Materialer, gødning m.v. må ikke henlægges på vejene, men henvises til grundene, med mindre bestyrelsen undtagelsesvis giver tilladelse hertil.
 3. Grundene må ikke benyttes til oplagsplads e.l. og skal holdes fri for flyvende ukrudt.
 4. Grundejere, der holder husdyr, er pligtige til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre at husdyrene forulemper andre grundejere.
 5. El- og motordrevne redskaber må kun anvendes udendørs på hverdage mellem kl. 08.00 og 20.00, lørdage, søn- og helligdage mellem 09.00 og 14.00.
 6. Enhver grund skal ud til vejen være forsynet med tydelig angivelse af matr. og husnummer.

16.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling inden 6 uger.

I indkaldelsen til denne skal angives, at forslag om vedtægtsændring er til endelig behandling, og beslutning kan tages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

17.

Foreningen kan kun ophæves, såfremt vedtagelse herom sker på en særlig dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling af mindst 2/3 af medlemmerne.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2017